نوشته‌ها

در سازه پارچه ایما دارای سایبان های چتر میباشیم. در این مقاله مختصه های سایه بان چتری را آورده ایم.مناطق بیرون از خانه در خانه های مسکونی به طور فزاینده ..