نوشته‌ها

درسازه پارچه ای
، چادرهای تنشی (سازه چادری) خطوط چشمگیر و قله های ظریف و شفافی را عرضه می دهند. به خوبی از قسمت داخلی نشان می دهند..