نام پروژه: سالن همایش 700 نفره بیرجند
متراژ: 1000 مترمربع سقف کشسان مشکی مات
کارفرما/‌مکان: شهرداری بیرجند